Ochrana osobních údajů

I. Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Obchodní společnost Optimsys, s.r.o., IČ: 26833972, se sídlem Domovina 752/8, 779 00 Olomouc (dále jako Optimsys) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako „zákazníci“). Optimsys tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

Optimsys je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. Optimsys zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává Optimsys rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.).

II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Optimsys zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, identifikační číslo, adresu bydliště, email a telefonický kontakt.
  • Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms.
  • Údaje o transakcích mezi Optimsys a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka.

III. Účely a právní důvod zpracování údajů

Optimsys osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

  • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi Optimsys a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.
  • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na Optimsys vztahují. Optimsys má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy uložené právními předpisy.
  • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Optimsys. Oprávněným zájmem Optimsys může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi Optimsys a zákazníkem. Oprávněným zájmem Optimsys může být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanou službou.

IV. Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany Optimsys je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností Optimsys před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi Optimsys a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. Osobní údaje spočívající ve fotografickém vyobrazení, audiovizuálních záznamech, jakož i údajích vypovídajících o kulturních, ekonomických a společenských poměrech zákazníka je zákazník povinen poskytnout v případě, že tyto údaje mají být zpracovány dle požadavku zákazníka obsahem služby poskytované ze strany Optimsys zákazníkovi. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu.

Zákazník je oprávněn před zasláním prvního e-mailového obchodního sdělení požádat Optimsys, aby zákazníkovi nebyla obchodní sdělení zasílána a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím emailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Po obdržení e-mailu obsahujícího obchodní sdělení je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas s jejich dalším zasíláním prostřednictvím tohoto emailu.

V. Příjemci osobních údajů

Optimsys poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující zaměstnavateli účetní služby a osoby poskytující zaměstnavateli datová úložiště), agentura nebo jiný subjekt. Optimsys takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem Optimsys. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než uvedených důvodů Optimsys osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas.

VI. Práva zákazníka

Zákazník je oprávněn požadovat od Optimsys přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi Optimsys a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.
Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VII. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Optimsys a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů Optimsys. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.

Brno, 1. 11. 2021

About us

We have been creating affordable and effective communication solutions built on our own products since 2004, which we will gladly modify or integrate for you. If your competetive advantage lies in unique processes, we can even develop completely new system for you.

Contacts

OptimSys, s. r. o.
Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno
Pražská 18, 102 00 Prague 10

General questions

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Business questions

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Technical support

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

General questions

+420 511 205 390

Technical support

+420 511 205 398

Billing information

Optimsys, s.r.o.
Domovina 752/8,
779 00 Olomouc
ID: 26833972
VAT-ID: CZ26833972

Bank accounts

CZK: 2901034311/2010
EUR: 2701034317/2010
USD: 2401034294/2010
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Marketingové nástroje
Služba Google Analytics
Accept
Decline
Technické cookies
Technické cookies
Accept
Decline